Skoraj vsakdo od nas uporablja vsaj eno telekomunikacijsko storitev, ki jo ponujajo slovenski operaterji. Zato je razumljivo, da na tem področju prihaja tudi do precej sporov, najsi gre za sporne prakse pri sklepanju naročniških razmerij, napačno zaračunavanje storitev, slabo delovanje internetne povezave ali kaj drugega.

Vsi uporabniki pa ne vedo za možnost postopka reševanja spora pred Agencijo za telekomunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki je natančno urejen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Prvi korak naj bo vedno ugovor pri svojem operaterju!

Ugovor mora biti vložen v 15 dneh, odkar je uporabnik izvedel za sporno odločitev ali ravnanje operaterja. Nikakor pa ne kasneje kot 60 dni od izdaje računa oziroma od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, zaradi katerega potrošnik vlaga ugovor.

Vloži se lahko po elektronski pošti, s priporočeno pošto ali po telefonu s klicem na operaterjevo številko, namenjeno prijavi napak (v tem primeru mora potrošniki izrecno opozoriti, da vlaga ugovor po ZEKom-1).

Operater mora v svoji odločitvi izrecno navesti, da gre za njegovo končno odločitev, in v pravnem pouku pojasniti možnost uvedbe postopka pred AKOS-om.

operater spor 2

Naš nasvet je, da ugovor pri operaterju vložite pisno, saj boste na tak način lažje dokazali, kdaj ste vložili ugovor in predvsem, kakšna je bila vsebina ugovora.

Kdaj se lahko vloži pritožba na AKOS? Vloži se lahko, če operater:

  • v 15 dneh ne ugodi ugovoru
  • v 15 dneh ne odloči o ugovoru
  • ugovoru ugodi, vendar potem v 15 dneh ne izpolni svojih obveznosti.

Bistveno pa je, da potrošnik pritožbo na AKOS vloži pravočasno, sicer jo AKOS zavrže in torej o njej sploh ne odloča.

Pritožba je pravočasna, če je vložena:

  • v 15 dneh po vročitvi odločitve operaterja, s katero je zavrnil potrošnikov ugovor
  • v 30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju, če operater ni odločil o ugovoru
  • v 15 dneh po poteku roka za izpolnitev obveznosti, če je operater ugodil ugovoru, pa svoje obveznosti nato v 15 dneh ni izpolnil.

Me lahko vložitev pritožbe kaj stane?

Dobra stran tega postopka je, da je za potrošnika brezplačen, AKOS pa lahko operaterju naloži izpolnitev obveznosti z odločbo, ki je zanj zavezujoča. V vsakem postopku sicer najprej poteka faza posredovanja, kjer se poskuša priti do sporazumne rešitve spora oziroma do poravnave.

Več informacij o pritožbenem postopku in reševanju spora, ki poteka pred AKOS-om, je na voljo na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve.