Kreditodajalci morajo v odnosih s kreditojemalci ravnati skrbno in po načelih odgovornega kreditiranja - to velja tudi za oglaševanje. Ponudba mora biti potrošnikom razumljiva in primerljiva z drugimi na trgu.

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) določa številne podatke, ki jih mora posojilodajalec navesti, kadar vsebina oglasnih sporočil vsebuje obrestno mero ali druge podatke v zvezi s stroški kredita za potrošnika. Ni torej dovolj, da je v oglasu navedeno "ugodna obrestna mera" ali pa "brez stroškov odobritve".

Tak oglas mora vsebovati še naslednje informacije:

• obrestno mero z navedbo, ali gre za fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero, in morebitne druge stroške potrošnika;
• skupni znesek kredita;
• efektivno obrestno mero;
• obdobje trajanja kreditne pogodbe, razen kadar gre za pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas;
• blago ali storitev ter ceno in znesek vsakega vnaprejšnjega plačila, če gre za kredit v obliki odloga plačila;
• skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, in višino posameznih plačil, če je to mogoče.

Informacije morajo biti prikazane tudi z reprezentativnim primerom, pri čemer oglaševana efektivna obrestna mera na dan oglaševanja odraža predpostavko, da je z oglaševano ali nižjo efektivno obrestno mero od oglaševane sklenjenih več kot polovica posameznih vrst kreditnih pogodb.

Zakon o potrošniških kreditih določa ponudnikom posojil tudi nekatere druge mejne zahteve glede oglasnih sporočil v zvezi s kreditno pogodbo.

  • Sporočila morajo biti jasna in nezavajajoča ter ne smejo biti nepoštena in pri potrošniku vzbujati napačnih pričakovanj v zvezi z razpoložljivostjo ali s stroški kredita. Vse informacije v oglasnih sporočilih morajo biti lahko berljive ali razločno slišne.
  • Oglasna sporočila v zvezi s kreditom s spremenljivo obrestno mero morajo vključevati opozorilo, da se v primeru dviga obrestne mere lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora potrošnik plačati.
  • Pri pisnem oglaševanju morajo biti informacije in opozorila o efektivni obrestni meri ali skupnem znesku, ki ga mora plačati potrošnik, podani v besedilu, ki je najmanj enako veliko in enako poudarjeno kot tisto, s katerim so podane druge informacije o značilnostih financiranja, zlasti oglaševana kreditna obrestna mera. Informacije in opozorila morajo biti navedeni v osrednjem delu oglaševalskega besedila.
  • Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni storitvi, ki se nanaša na kreditno pogodbo, zlasti o zavarovanju, članstvu in drugi pogodbi, sklenjeni z dajalcem kredita ali s tretjo osebo, obvezna za pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji, po katerih se kredit trži, in stroškov te storitve ni mogoče določiti vnaprej, se pri oglaševanju jasno, razumljivo in poudarjeno poleg navedbe efektivne obrestne mere opozori tudi na obveznost sklenitve pogodbe o pomožni storitvi.
  • Kadar se oglašuje kreditna obrestna mera, ki se pridobi po ugodnejših pogojih, če potrošnik sklene z dajalcem kredita ali s tretjo osebo pogodbo o pomožni storitvi, ki ni obvezna za pridobitev kredita, se v oglasnem sporočilu poleg kreditne obrestne mere navede, za katero pomožno storitev je predvidena ugodnejša kreditna obrestna mera, in doda opozorilo, da se višina kreditne obrestne mere lahko zviša, če potrošnik ne sklene pogodbe o pomožni storitvi.

Če banka v svojem oglasu ne najde prostora za reprezentativni primer kredita in druge zakonsko zahtevane informacije, potem tudi navedb o obrestni meri in stroških kredita ne more uporabiti. Zakon je jasen in ščiti potrošnike, treba pa ga je tudi upoštevati.