Pri najemu potrošniškega kredita poleg plačila obresti in vračila glavnice plačamo še določene dodatne stroške. Nekatere banka zaračuna v enkratnem znesku ob odobritvi, veljajo pa za celotno kreditno dobo – strošek vodenja, ocena rizika, strošek odplačevanja itd. Preverili smo, kaj se zgodi z omenjenimi plačili, če kredit odplačamo predčasno.

Zakon o potrošniških kreditih v prvem odstavku 22. člena kreditojemalcu daje pravico, da kadar koli v celoti ali delno odplača svoje obveznosti. V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita, če so bili ti že obračunani in zajeti v plačila. A na ZPS žal ugotavljamo, da kreditodajalci svojih obveznosti glede zmanjšanja skupnih stroškov ne izvajajo dosledno.

Praksa bank
Iz odgovorov bank, ki smo jim poslali vprašalnik, je razvidno, da večina pri zmanjšanju skupnih stroškov ne upošteva nekaterih postavk, ki so bile obračunane in zajete v plačila v enkratnem znesku ob odobritvi kredita, njihova višina pa je neposredno povezana z ročnostjo. Enake ugotovitve veljajo tudi pri dovoljenih negativnih stanjih na osebnem računu (limitih).

Dodatno opozarjamo na predčasno odplačevanje kreditov z novim kreditom, večkrat zapored pri istem dajalcu kredita. Za vsak nov kredit je potrošniku naloženo plačilo stroškov za celotno trajanje kredita, v primeru predčasnega poplačila (delnega ali v celoti), pa kreditojemalec ne prejme povračila sorazmernega dela teh stroškov.

Neustrezno informiranje kreditojemalcev
Dodatna težava je način prikazovanja zmanjšanja obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Kreditodajalec mora potrošniku na razumljiv način in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom.

Anketa, ki smo jo izvedli med bankami, je tudi tukaj pokazala slabo prakso, saj večina v ta namen uporabi kar obstoječ amortizacijski načrt za kreditno pogodbo. Ta način po našem mnenju ni ustrezen in točen prikaz zmanjšanja obresti in stroškov, saj amortizacijski načrt ne predvideva predčasnega vračila kredita, prav tako v njem ni navedeno zmanjšanje stroškov. Še posebej ni jasno, kako banke prikažejo zmanjšanje obresti in drugih stroškov v primeru delnega poplačila kredita.

Anketa med potrošniki
O izkušnjah s predčasnim odplačilom smo povprašali tudi potrošnike. V spletni anketi je 79 odstotkov sodelujočih, ki so potrošniški kredit najeli za več kot tri leta, tega predčasno poplačalo v celoti, 19 odstotkov pa delno. Kar četrtina je predčasno poplačilo financirala z najemom novega kredita, preostali z drugimi sredstvi (prihranki, darila, dediščina).

28 odstotkov jih je kredit predčasno poplačalo v prvi polovici odplačilne dobe, 72 odstotkov v drugi polovici. Stroške predčasnega poplačila je plačalo 43 odstotkov sodelujočih, 35 pa ne, a kar 22 odstotkov jih je odgovorilo, da ne vedo, ali so jih morali plačati. Še višji je odstotek tistih, ki ne vedo, ali jih je banka seznanila z zmanjšanjem obresti ali drugih stroškov, ki so jih plačali ob odobritvi – takih je bilo kar 63 odstotkov. Tako velik delež potrjuje naša predvidevanja, da potrošniki ob poplačilu kredita niso ustrezno seznanjeni z zmanjšanjem obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Z zmanjšanjem obresti je bilo sicer seznanjenih 29 odstotkov sodelujočih, le 18 odstotkov pa z zmanjšanjem drugih stroškov, ki jim jih je banka zaračunala ob odobritvi.

Mnenje MGRT in Banke Slovenije
Za mnenje smo zaprosili tako ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot tudi Banko Slovenije. Z ministrstva so nam posredovali neobvezujoče mnenje (avtentična razlaga zakona je v pristojnosti zakonodajalca), ki je pritrdilo našemu razumevanju zakona. Zapisali so, da 22. člen omenjenega zakona ureja zmanjšanje skupnih stroškov kredita ob predčasnem poplačilu kredita – potrošnik je ob predčasnem odplačilu upravičen do zmanjšanja že obračunanih in plačanih skupnih stroškov kredita, ki se nanašajo na preostalo obdobje trajanja pogodbe. Dokončnega odgovora Banke Slovenije še nismo prejeli.