Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) - Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati kreditnih obveznosti, lahko v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) zaprosite za odlog plačila kredita. Za lažje razumevanje ukrepa smo pripravili nekaj ključnih informacij.

 KAJ POMENI ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITA? 

Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti plačil (vključno z obrestmi) po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Kreditojemalec lahko zaradi posledic epidemije COVID-19 odloži plačilo obveznosti za največ 12 mesecev, zaprosi pa lahko tudi za krajše obdobje, če meni, da je to zanj ugodneje. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila.

Vloga za odlog se po tem zakonu lahko nanaša samo na obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, to je od 12. 3. 2020.

ZPS nasvet: preden se odločite za odlog, pri kreditodajalcu preverite, ali so na voljo druge možnosti – morda vam banka lahko ponudi alternativo, ki bolje rešuje vašo trenutno situacijo (na primer prožne plačilne režime, prestrukturiranje vaših posojil ipd.).

ALI SEM UPRAVIČEN DO ODLOGA?
Za odlog plačila lahko zaprosijo vsi kreditojemalci, državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaradi posledic krize začasno ne morejo zagotavljati poplačila svojih obveznosti po kreditni pogodbi. Možnost odloga velja za vse vrste kreditov, tako potrošniške kot stanovanjske.

KAKO ZAPROSIM ZA ODLOG?
Za odlog zadostuje pravilno in popolno izpolnjena vloga pri banki, kjer ima potrošnik kredit. Banke imajo obrazce večinoma objavljene na svojih spletnih straneh. Kreditojemalec v vlogi opiše in utemelji razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, ki so vplivale na njegov finančni položaj. Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi.

ZPS nasvet: pri izpolnjevanju vloge in obrazložitvi svoje situacije bodite natančni – banka lahko namreč prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal napačne ali neresnične podatke. Če boste pri izpolnjevanju vloge imeli težave, se za pomoč obrnite na banko, pri kateri imate sklenjen kredit.

DO KDAJ LAHKO ODDAM VLOGO?
Skrajni rok za oddajo je 6 mesecev od datuma preklica epidemije .

ZPS nasvet: vlogo oddajte takoj, ko zaznate, da lahko nastanejo težave z odplačevanjem kreditnih obveznosti.

ALI MI BO BANKA ODOBRITEV ODLOGA ZARAČUNALA?
Banka vam lahko zaračuna stroške odobritve odloga, koliko boste zanj plačali, je odvisno od cenovne politike posamezne banke.

KAKO JE Z OBRESTMI V ČASU ODLOGA?
Banke bodo v obdobju odloga obresti še vedno obračunavale, in sicer po obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.

ZPS nasvet: pridobite podatek o znesku obresti, ki vam ga bo banka zaračunala v času odloga. Tako boste imeli najboljšo predstavo o tem, kaj odlog pomeni s stroškovnega vidika. K temu je treba prišteti še morebitne stroške, ki jih bo banka zaračunala za odobritev odloga plačila kredita.

KAJ SE ZGODI PO IZTEKU ODLOGA?
Po izteku obdobja odloga naslednja anuiteta zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. V obdobju odloga se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po pogodbeni obrestni meri, ki zapadejo v plačilo po izteku odloga. O različnih scenarijih in dinamiki načina plačila natečenih obresti v času odloga se pri svojem kreditodajalcu podrobneje pozanimajte še pred podpisom aneksa h kreditni pogodbi.

 ZPS OPOZARJA!

Odlog plačila kreditnih obveznosti je zagotovo učinkovita, vendar hkrati kratkoročna rešitev za potrošnike, ki se zaradi posledic epidemije COVID-19 soočajo s finančnimi težavami in ne zmorejo poravnati niti zmanjšane mesečne obveznosti za najeto posojilo. Pri tej rešitvi pa ne smemo prezreti, da bodo prav kreditojemalci na ta način soočeni s še višjim dolgom po izteku odloga in bodo za svoje posojilo plačali več zaradi situacije, ki ni posledica njihovih ravnanj. Banke bodo namreč v času odloga plačila še naprej obračunavale obresti, za njegovo odobritev pa lahko potrošniku zaračunajo tudi dodatne stroške . Z ukrepom se tako za banke ne spreminja prav veliko, potrošnik pa bo na koncu soočen s še višjim dolgom. Na to anomalijo smo na Zvezi potrošnikov Slovenije opozorili odločevalce in jih pozvali k dopolnitvi ukrepov.