Novi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) omogoča odlog plačila do 12 mesecev tistim kreditojemalcem, ki zaradi posledic COVID-19 ne morejo poravnati kreditnih obveznosti. Če do sprememb zakona ne bo prišlo, se bodo obresti v času odloga obračunavale, plačevale pa ne.

Obresti se torej bodo obračunavale in sicer po obrestni meri, ki je dogovorjena s kreditno pogodbo. To pomeni, da jih boste morali poravnati kasneje, lahko pa jih – ob soglasju z banko in glede na svoje finančne zmožnosti – (vsaj delno) odplačujete že med samim odlogom.

Kakšne so možnosti plačila obresti, ki nastanejo v času odloga?

Zakon določa, da se bodo obresti v času odloga obračunavale, plačevale pa ne. Plačilo bo nastopilo po zaključku odloga, v dogovoru z banko:

• v enkratnem znesku ali
• obresti se bodo pripisale glavnici banka pa bo izračunala nov, višji obrok.

Ob soglasju banke lahko obresti delno ali v celoti odplačujete že med odlogom. 

Koliko obresti je obračunanih v enem letu?

Višina obresti je odvisna od zneska kredita, ročnosti, obrestne mere ter preostanka dobe odplačila – na načetku odplačevanja je delež obresti v anuiteti bistveno večki kot na koncu.

Odlog kreditnih obveznosti je lahko krajši od enega leta, a za primer izračuna smo upoštevali najdaljšo dobo, ki jo omogoča zakon.

 Primer kredita

Miha in Tanja sta pred dvema letoma najela stanovanjski kredit v višini 150.000 evrov.

Izposojeni znesek: 150.000 evrov
Doba odplačila: 25 let
Obrestna mera: fiksna 3,00 %
Mesečni obrok: 710 evrov

V dveh letih sta odplačala približno 8000 evrov glavnice, preostanek dolga znaša 142 000 evrov. Na banki sta zaradi posledic COVID-19 zaprosila za enoletni odlog plačil.

• Če obresti med odlogom ne plačujeta, imata po enem letu 4200 evrov dodatnega dolga iz naslova obresti med moratorijem. Pokrijeta ga lahko v enkratnem znesku in nadaljujeta z odplačili preostanka glavnice, ali pa ga banka prišteje preostanku glavnice – njun skupni dolg bi tako znašal 146 200 evrov. Ob predpostavki, da se doba odplačevanja ne spremeni, bi se mesečni obrok iz 710 evrov zaradi dodatnih obresti v času odloga povišal na 757 evrov.

• Če se z banko dogovorita za sprotno plačevanje obresti, bosta mesečno plačevala okrog 350 evrov, znesek glavnice pa bo po zaključku odloga ostal enak – 142 000 evrov.

Nasvet

V primeru, da se odločite za odlog plačil kreditnih obveznosti po ZIUOPOK, se skušajte z banko dogovoriti, da vsaj del obveznosti plačujete tudi v času moratorija.